ÚvodSlužbyVložkování komínů

Vložkování komínů

Komínová vložka musí být v rámci spalinové cesty navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů a místně obvyklích povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncetrace škodlivin vztažené k předmětnému zdroji znečištění i okolní zástavbě. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými komín prochází. Dokončená spalinová cesta musí odpovídat požadavkům platných norem a právních předpisů.

Výpočet spalinové cesty

Pro zajištění bezpečného a bezporuchového odvodu spalin připojených spotřebičů se provádí teplotní a tlakové výpočty spalinové cesty při všech krajových podmínkách pro atmosférický vzduch, spaliny a spotřebič. Kritéria výpočtu spalinové cesty jsou uvedeny v ČSN 73 4201.

Vložkování komínů

Vložkování komína musí být navrženo a provedeno tak, aby komínová vložka byla po celé délce kontrolovatelná a čistilelná. K příslušným otvorům pro kontrolu a čištění, popř. k ústí komínové vložky musí být bezpečný a trvalý přístup. Vyvložkovaný komín, který neumožňuje kontrolu a čištění, nesmí být v rámci spalinové cesty schválen a uveden do provozu.

Typy komínových vložek

  • Pevné komínové vložky jsou určeny pro rekonstrukci stávajících komínových těles s přímými komínovými průduchy.
  • Ohebné komínové vložky pro rekonstrukci stávajících těles s uhýbanými komínovými průduchy.

Použití dle materiálu

  • Komínové vložky z kovových materiálů se používají pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva ma základě typu, tlouštky a třídy materiálu v souladu se zatříděním výrobce.
  • Komínové vložky z kovových materiálů příp. kovové komínové nástavce musí být realizovány způsobem, který umožní zajištění jejich ochrany před bleskem,
  • Komínoví vložky z keramických materiálů se používají pro odvod spalin spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva v souladu se zatříděním výrobce.
  • Komínové vložky z plastových nebo kompozitních materiálů se používají převážně pro odvod spalin spotřebyčů na plynná, ale i kapalná paliva v soulasu se zatříděním výrobce.