ÚvodVše o nákupuObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obsah:

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kominictvi-kohler.cz (prodávající), jehož provozovatelem je David Köhler. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

2. Ceny

 • Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně DPH.
 • Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu, prodávající si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit.
 • Pro kupujícího platí ceny v době objednání.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kominictvi-kohler.cz nebo jiným způsobem (potvrzení cenové nabídky a písemný souhlas k objednání zboží), jsou považovány za závazné.
 • Odeslání objednávky se považuje za souhlas s obchodními podmínkami bez výhrad ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně možných expedičních a dopravních nákladů.
 • Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.
 • O přijetí objednávky bude kupující informován prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin. Bude ověřena správnost objednávky, upřesněn termín dodání a vyčíslena cena za dopravné (v daných případech bude zohledněna doprava zdarma).
 • K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu zboží rovnocenné druhu, kvalitě a ceně objednaného zboží v případě, že objednané zboží není momentálně k dispozici, nelze je dodat z jiných důvodů, či se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Nesouhlasí-li kupující s touto situací, může prodávající objednávku zrušit. Pokud kupující již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, prodávající toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu.
 • V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

4. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující je v souladu se zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oprávněn v případě nákupu zboží prostřednictvím komunikace na dálku, od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy se děje řádným písemným oznámením, nebo e-mailem prodávajícímu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz.
 • Zboží musí být zasláno prodávajícímu ve stavu, v jakém jej kupující převzal, bez jakéhokoli poškození či znehodnocení, nesmí nést žádné známky používání a musí být vráceno včetně příslušenství, veškeré dokumentace a v originálním obalu.
 • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy.
 • Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo vyrobeno a upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude peněžní částka za vrácené zboží zaslána prodávajícím převodem na účet kupujícího bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • V případě nesplnění některé z uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

5. Dodání zboží

 • Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době po doručení platné objednávky.
 • Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující možnost osobního vyzvednutí zboží.
 • Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, případně na paletách, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
 • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura, v případě přímých dodávek od výrobce, kdy není technicky možné přiložit k dodávce daňový doklad, bude zaslán příslušný doklad dodatečně do 14 dnů elektronicky, nebo písemně na adresu uvedenou objednávajícím. Prodávající je plátcem DPH.

7. Platební podmínky

 • Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena nejpozději při převzetí zboží.
 • Kupní cenu lze uhradit:
  • v hotovosti na prodejním skladě;
  • v hotovosti při převzetí dodávky (při doručení poštou nebo dopravní službou na dobírku, platí pro drobné zboží);
  • převodem na bankovní účet prodávajícího - ČS, a.s. Pardubice, č.ú.: 1206148339/0800;
  • předem převodem na účet na základě vystavené faktury (daňového dokladu), která je zaslána elektronicky ve formátu PDF. Fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění;
 • Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem a daňovým dokladem.
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní dle Zákona o cenách.

8. Záruka

 • Prodávající zaručuje, že zboží je v okamžiku jeho zaslání kupujícímu bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 • Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží dle zákona v trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kupujícím.
 • Záruka se nevztahuje na:
  • vady, které byly způsobeny použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami;
  • vady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku;
  • vady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním;
  • vady vzniklé nadměrným mechanickým opotřebením;
  • vady vzniklé fyzickým poškozením, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;
  • vady vzniklé neodborným provozem za jiných, než výrobcem stanovených podmínek;
  • vady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem apod.
 • Předmětem záručního plnění není běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

9. Kontrola dodávky

 • Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce (tedy co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění). Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce.
 • Není-li možné provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

10. Reklamace dodávky

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 • V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem nebo písemným oznámením, s uvedením popisu závady, čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu pro vrácení peněz.
 • Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 • Kupující uplatní reklamaci předložením předmětu plnění osobně, písemným oznámením, nebo e-mailem, s co nejpodrobnějším popisem zjištěné vady předmětu plnění.
 • Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou, dodacím listem nebo jejich kopiemi. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 • O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (písemně, e-mailem, telefonicky) nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

11. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 • Prodávající ručí za to, že s veškerými osobními daty o kupujícím, které získá v souvislosti s objednávkou zboží, bude nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní data kupujícího budou shromažďována, zpracovávána a ukládána pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro interní účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto kupujícímu.
 • Osobní údaje o kupujícím jsou považovány jako důvěrné, nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou subjektů zajištujících distribuci zboží a platební styk, kterými mohou být např.: obchodní partneři, výrobci materiálu, dopravní společnosti apod. (jméno, adresa dodání, č. telefonu). Prodávající poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky.
 • Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn své rozhodnutí sdělit prodávajícímu.

12. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky, vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícími se řídí českým právním řádem.
 • Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícími-spotřebiteli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícími-podnikateli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 • Kupující i podávající souhlasí s tím, že kupní smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. 1. 2013.