ÚvodSlužbykontrola spalinových cest

Kontrola komínů

Čištění komínů a kouřovodů (spalinových cest) se provádí v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Čištění komínů a kouřovodů provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Čištění spalinových cest se provádí dle TP K 03-01.

Základy čištění

Čištění komínů a kouřovodů se provádí pracovní technologií, která spočívá zejména v odstraňování pevných usazenin z komínového průduchu a z kouřovodů u spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. K čištění patří i vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu a odstraňování kondenzátů ze spalinové cesty. Při čištění se čistí i zařízení instalovaná na spalinové cestě jako jsou lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a pod.

Základ kontroly spalinové cesty

 • Posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv.
 • Posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.
 • Posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
 • Posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou fasády.
 • Posouzení jejího stavebně technického stavu.

Kontrola spalinových cest od spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva

Kontrola spalinových cest od spotřebičů se provádí vždy po celé její délce. Zahrnuje kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí nebo svislého kouřovodu s funkcí komína od spalinového hrdla spotřebiče po jeho ústí popř. kontrolu vývodu spalin. U společných komínů pro jedno podlaží nebo vícepodlaží příp. u vzuchospalinových systémů se kontrola provádí od všech připojených spotřebičů stejným způsobem, jako od jednoho spotřebiče. Kontrola může být provedena pouze za předpokladu, že spalinová cesta je v celé délce vyčištěna.

Kontrola vývodů spalin

 • Provede se kontrola technického stavu vývodu spalin (zda není vývod spalin např. poškozen rzí, zdeformován nebo rozpojen apod.), kontrola upevnění, vizuálně se zkontroluje těsnost ve spojích a v místě spalinového hrdla.
 • Provede se kontrola identifikačního štítku (zda není identifikační štítek poškozen a zda jsou všechny údaje čitelné).
 • Na závěr se provede kontrola těsnosti a funkce spalinové cesty v koncentrickém provedení. Spotřebič se uvede do provozu, analyzátorem spalin se změří množství kyslíku ve vzduchovém průduchu a posoudí se, zda jeho procentuální objem odpovídá 21%.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetněČištění spalinové cesty3x2x3x1x
Kontrola spalinové cesty1x1x1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu1x1x1x
nad 50 kWKontrola a čištění spalinové cesty3x2x3x1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu2x1x1x
Čištění spotřebiče paliv2xnejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabukce:

 • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliva po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
 • Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
 • Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
 • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případě, kde nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 • Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.